I have the strength for everything through him who empowers me.
Lễ Chúa NhậtLễ Chúa Nhật

Lễ ngày thườngNhà thờ Thánh Giuse
Địa Chỉ
2817 Pool Rd
Raleigh, NC 27610

Điện Thoại:
Văn Phòng:    
(919) 803-7374

Di động:         
(919) 757-5396
Email:
GXDMLV@ĐucMeLaVangRaleigh.org

Trung Tâm Mục Vụ
Địa Chỉ
2775 Milburnie Rd.
Raleigh, NC 27610

Điện Thoại:
Văn Phòng:    
(919) 803-7374

Di động:         
(919) 757-5396
Email:
GXDMLV@ĐucMeLaVangRaleigh.org